Humanitair - Enquête

Resultaten van de enquête 'Nederlandse humanitaire hulp aan Oekraïne'

Samenvatting

In de nazomer van 2004 is een enquête gehouden onder Nederlandse NGO’s met als doel de samenwerking op humanitair gebied tussen Nederland en Oekraïne in beeld te brengen. Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan en om inhoud te geven aan haar platformrol, heeft het bestuur van SPS N-O besloten dit onderzoek uit te laten voeren. Dit document dient niet alleen als input in de discussie waarbij Nederlandse en Oekraïense organisaties en overheden zijn betrokken, maar kan daarnaast zelfstandig dienstdoen als eerste verkenning van de achtergronden van de Nederlands-Oekraïense samenwerking op het humanitair vlak.

Vanwege het aantal van 25 volledig en 4 gedeeltelijk ingevulde enquêtes, is dit onderzoek niet representatief. Dat maakt het lastig een schatting te maken van het aantal organisaties dat in Oekraïne actief is en hoeveel vrijwilligers daarbij zijn betrokken.

De meeste initiatieven zijn opgestart na de onafhankelijkheid van Oekraïne in 1991.In totaal zijn er in dit onderzoek 73 projecten in 40 steden en dorpen gevonden, waarvan het merendeel zich ten westen van de Dnjepr bevindt.

Humanitaire hulp aan Oekraine - Initiatieven per oblast
Initiatieven per oblast

In dit onderzoek komen geen noemenswaardige verschillen in aanpak naar voren tussen organisaties die religieus georiënteerd zijn en organisaties die dat niet zijn. De doelen van de organisaties bevatten ofwel duidelijke Christelijke waarden, of tonen een sterk sociaal of cultureel engagement. Hulpbehoevende en wilsonbekwame groepen in de maatschappij worden vaker geholpen dan weerbaardere groepen. Dit lijkt in overeenstemming te zijn met de traditionelere benadering van het samenwerkingsvraagstuk die ook blijken uit de doelstellingen van de onderzochte organisaties.

Centrale thema’s in het Matra-programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die ook zijn verwoord in het buitenlandse beleid van de Regering voor 2005, zoals “versterking van het maatschappelijk middenveld en lokaal bestuur” komen bij de onderzochte organisaties nauwelijks aan bod.

Rapport

Lees het volledige rapport hier: 10YearsDutchHumanitarianAidToUkraine.pdf.

Dank

Het bestuur van SPS N-O en het organisatiecomité Oekraïnedag danken mede namens de Commissie Humanitaire Zaken van het Kabinet van Ministers van Oekraïne iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het totstandkomen van deze enquête!