Gezinsvorming

U vindt op deze pagina een korte uitleg over (veelal juridische) procedures die op u van toepassing kunnen zijn op Nederlanders, Vlamingen en hun Oekraïense partners. U moet dit zien als een handreiking aan u; wij kunnen geen garanties geven voor de juistheid van alle informatie, mede doordat die aan wijzigingen onderhevig is.

Deze pagina maakt gedeeltelijk gebruik van cyrillische teksten om Oekraïense begrippen juist weer te geven. Wanneer u blokjes of vraagtekens ziet, moet u nagaan of uw browser het weergeven van cyrillische tekens ondersteunt. Kijk bij Links en adressen naar 'cyrillisch op de computer'

 • Wat is gezinsvorming?
  Gezinsvorming is het proces dat leidt tot het stichten van een gezin in Nederland of Vlaanderen. Hieronder wordt verstaan: het uit het buitenland (bijv. Oekraïne) laten overkomen van een partner (='migreren'), al dan niet met zijn of haar kinderen. Dit is niet per definitie gelijk aan trouwen. In zowel België als Nederland kan bij gezinsvorming gekozen worden tussen huwelijk en een vorm van geregistreerd partnerschap; daarnaast is het mogelijk om in Nederland of België een huwelijk te sluiten zonder je er (duurzaam) te vestigen.
 • Welke documenten hebben we nodig?
  Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Meestal wordt tenminste gevraagd om een gelegaliseerd geboortebewijs en een bewijs van burgerlijke staat. Wanneer de Oekraïense partner eerder gehuwd is geweest of wanneer hij of zij zijn of haar kinderen uit een eerder huwelijk wil meenemen naar Nederland of Vlaanderen, zijn er aanzienlijk meer documenten nodig dan wanneer de Oekraïense partner nooit eerder getrouwd was en geen kinderen heeft. Informeer hierover altijd bij de autoriteiten (voor huwelijk: de gemeente waarin de Nederlandse/Vlaamse partner woont, voor migratie: de immigratiedienst, vreemdelingendienst).

  Zie ook 'bewijs van burgerlijke staat' (5) en 'legalisatie' (7) bij Links en adressen.
 • Wat is een MVV en wanneer is die nodig?
  Een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) dient te worden aangevraagd wanneer een buitenlander zich langdurig in Nederland wil vestigen. Bepaalde nationaliteiten zijn van de MVV-plicht ontheven (o.a. EU, USA, Japan) Aangezien voor Oekraïners geen ontheffing geldt, moet een Oekraïner die zich in Nederland wil vestigen, een MVV aanvragen. Sinds december 1998 mag de buitenlander zijn beslissing over MVV niet meer in Nederland afwachten. Hij/zij moet dat doen in het land van herkomst.(Voor zover bekend niet van toepassing op België)

  Kijk op de site van de IND voor meer informatie over MVV bij Links en adressen.
 • Zijn er eisen aan de Nederlandse partner?
  De belangrijkste eis is de inkomenseis: de Nederlandse partner moet duurzaam beschikken over voldoende inkomen. Afhankelijk van zijn/haar werkkring en contract, zullen de duurzaamheid en de hoogte van het inkomen moeten worden aangetoond. Sinds 1 april 2001 moet een Nederlandse partner duurzaam beschikken over een inkomen dat minimaal gelijk aan de (netto) bijstandsnorm voor een gezin. (In België geldt een andere inkomenseis)

  In het regeerakkoord van het CDA/LPF/VVD kabinet Balkenende zijn strengere eisen opgenomen met betrekking tot de Nederlandse partner. Op termijn is er wetgeving te verwachten waarin deze eisen zullen worden neergelegd. De regering Balkenende is van plan de minimum leeftijd voor een Nederlander die met een buitenlandse partner wil trouwen op 23 te zetten, de (netto) inkomenseis op te schroeven naar 130% van het bijstandsniveau voor een echtpaar en de verplichte inburgering zou € 6600 gaan kosten, waarvan de ene helft de 'eigen bijdrage' is en de andere helft wordt teruggegeven nadat de cursus succesvol is afgesloten. (stand zomer 2002)

  Kijk via Links en adressen op de site van de IND voor meer informatie over de inkomenseis.
 • Wat is een 'bewijs van burgerlijke staat' of 'verklaring van ongehuwd zijn'?
  "Oekraïne (hoofdstad Kiev) is niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag;
  Een verklaring van 'ongehuwd zijn' ( , red.) kan worden verkregen bij de gemeente waar betrokkene woonachtig is/was (, red.) met medeneming van het 'binnenlandse paspoort'.
  Bij het afsluiten van een huwelijk wordt op de voorlaatste pagina van het binnenlandse paspoort een stempel geplaatst met vermelding van de persoonsgegevens van de huwelijkspartner. Bij ontbinding van het huwelijk wordt bij dit stempel daarvan een aantekening gemaakt, dat de scheiding op een bepaalde datum werd ingeschreven. Indien het een persoon betreft van niet-Oekraïense nationaliteit, die staat/stond ingeschreven in een gemeente in Oekraïne, kan de verklaring van ongehuwd zijn worden verkregen bij de gemeenteregistratie."

  (bron: www.minbuza.nl, januari 2000, voor België geldt iets soortgelijks)

  Kijk op de sites van de Belgische, Nederlandse en Oekraïense Ministeries van Buitenlandse Zaken en bij de Oekraïense ambassade in Nederland bij Links en adressen.
 • Wat is een 'bewijs van domicilie'?
  Om aan te kunnen tonen dat zij/hij in Oekraïne woont, dient de partner een bewijs te overleggen waaruit blijkt op welk adres zij of hij staat ingeschreven ( ) Dit is verkrijgbaar bij de ZhEK ( ) in de woonplaats.
 • Wat is legalisatie?
  Legalisatie is 'het bekrachtigen van een handtekening door de bevoegde autoriteit'. In het geval van een document, wordt dus verklaard dat het document echt is en is afgegeven door iemand die daartoe bevoegd is. De meeste uit Oekraïne afkomstige documenten hebben een lange weg van legalisaties te gaan voordat ze uiteindelijk door de Nederlandse ambassade worden bekrachtigd.
 • Welke documenten moeten hoe worden gelegaliseerd?
  "Documenten uit Oekraïne dienen gelegaliseerd te worden door het Oekraïense ministerie van justitie, het Oekraïense ministerie van buitenlandse zaken en daarna door de Nederlandse ambassade te Kiev.
  Betrokkenen dienen persoonlijk, eventueel via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van buitenlandse zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Kiev is derhalve niet mogelijk."

  (bron: www.minbuza.nl, januari 2000, voor België geldt iets soortgelijks)

  Vergeet niet dat de Oekraïense documenten voordat ze door de ambassade in Kiev gelegaliseerd kunnen worden, eerst vertaald moeten worden in het Nederlands (Duits, Engels of Frans). In Oekraïne kan dat bij een notaris. Na de vertaling moeten de documenten nogmaals gelegaliseerd worden door de bovenvermelde ministeries en pas dan kunnen ze door de ambassade worden gelegaliseerd. Overigens is de weg in grote lijnen vergelijkbaar wanneer in Nederland afgegeven documenten in Oekraïne moeten worden gebruikt (bijvoorbeeld voor huwelijk in Oekraïne).

  Kijk via Links en adressen op de sites van de Belgische, Nederlandse en Oekraïense Ministeries van Buitenlandse Zaken, de Oekraïense ambassade in Nederland en het Nederlands Ministerie van Justitie.

Voor verwijzingen naar officiële informatie, nuttige websites, adressen van de bovengenoemde instanties en meer, kunt u terecht op onze links en adressen pagina voor Partners en gezinsvorming: Links en adressen.